Primaria Movileni Activitatea Consiliului Local Movileni - Galati
informatii generale
impozite si taxe locale
consiliul local
primaria
comuna movileni
actualitate
- HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL MOVILENI-

- 2020 -

 • HCL 21 din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

 • HCL 20 din 30.04.2020 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

 • HCL 19 din 30.04.2020 privind xprobarea contului de incheiere a exercitiutui bugetar pentru anul 2019

 • HCL 18 din 26.03.2020 privind aprobarea achizitiei de servicii asistenta si reprezentare conform contractului de asistenta juridica GL/0145583

 • HCL 17 din 26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de pasune de 2,5 ha situata in extravilanul com.Movileni, jud. Galati

 • HCL 16 din 26.03.2020 privind aprobare ajutor financiar pentru continuarea lucrarilor de consolidare si restaurare Biserica Parohiala "Sfintii Voievozi" Movileni de Sus

 • HCL 15 din 26.03.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

 • HCL 14 din 26.03.2020 privind mofificarea si completarea HCL nr. 2/07.02.2020 pentru constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

 • HCL 13 din 26.03.2020 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a C.L. al com. Movileni, jud. Galati

 • HCL 12 din 13.02.2020 privind aprobarea bugetului local, pentru anul 2020

 • HCL 11 din 13.02.2020 privind aprobarea normativelor proprii de cheltueli pentru C.L., serviciile publice subordonate acestuia si primaria com. Movileni, pentru anul 2020

 • HCL 10 din 13.02.2020 privind Modificarea si completarea HCL nr. 35/24.10.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuelilor aferente proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in jud. Galati"

 • HCL 9 din 13.02.2020 privind Aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul U.A.T. com. Movileni, jud. Galati

 • HCL 8 din 13.02.2020 privind constituirea dreptului de acces pe domeniul public in vederea executarii retelei aeriene de medie tensiune in cadrul Proiectului "Racordare la reteaua electrica Statie epurare apa uzata Movileni

 • HCL1 din 12.03.2020 privind masurile in cadrul sedintei extraordinare de lucru a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al com. Movileni

 • HCL NR.7 DIN 23.01.2020 privind construirea Caminului Cultural in Comuna Movileni si predarea amplasamentului destinat construirii Caminului Cultural in Comuna Movileni, Judetul Galati, catre Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii care va realiza investitia

 • HCL NR.6 DIN 23.01.2020 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 pentru unitatile de invatamant de stat de pe raza Unitatii Admmistrativ - Teritoriale a Comunei Moviteni, Judetul Galati

 • HCL NR.5 DIN 23.01.2020 privind aprobarca inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Comunei Moviteni, Judetul Galati

 • HCL NR.4 DIN 23.01.2020 privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movileni si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Movileni la nivelul aferent lunii decembrie 2019

 • HCL NR.3 DIN 23.01.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu - Cabinet medical in suprafata de 77 mp situat in imobilul Dispensarului Medical al Comunei Moviteni, Judetul Galati

 • HCL NR.2 DIN 07.02.2020 privind Constituirca si utilizarcn excedentului bugetului local

 • HCL NR.1 DIN 07.02.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019

 • - 2019 -

 • HCL NR.47 DIN 12.12.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrarilor de interes local la nivelul Comunci Movileni, judetul Galati, pentru anul 2020

 • HCL NR.46 DIN 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

 • HCL NR.45 DIN 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

 • HCL NR.44 DIN 28.11.2019 privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de Categoria Vl_ aflat In subordinea Consiliului Local al comunei Movileni, judetul Calati-

 • HCL NR.43 DIN 28.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventii de urgenta in cazurile de viotenta domestica pe raza Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Movileni, Judetul Galati

 • HCL NR.42 DIN 28.11.2019 privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al comunei Movilcni, pentru organizarea pomului de iarna pentru copiii institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, ce functioneaza in comuna Movileni , Judetul Galati

 • HCL NR.41 DIN 11.11.2019 privind aprobarca documentatiei tehnico-econonica P.Th.+D.E si a indicatorilor telinico-economici pentru realizarea obiectivului de investitic "Modernizare Drum Comunal DC 61, Comuna Movileni, Judetul Galati"

 • HCL NR.40 DIN 11.11.2019 privind aprobare DALI (Documentafie dc Avizare Lucrari de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Modernizare Drum Comunal DC 61, Comuna Movileni, Judetul Galati"

 • HCL NR.39 DIN 11.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

 • HCL NR.38 DIN 11.11.2019 privind comptetarea inventarului bunurilor ce apartin domemiului public al Comunei Movileni, ca urmare a implementarii Proiectului „Dotare cu utilaje si echipamente Serviciul Public Voluntar pentru Siuatii de Urgenta al Comunei Movileni, Judetul Galati" prin Programul National dc Dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa Leader masura M6/6B -Dezvoltarea spatiului rural din SDL GAL Siretul Verde

 • HCL NR.37 DIN 30.10.2019 privind aprobarca documentatiei Studiului de fezabilitate si ai indicatorilor tehnico-ecomimici pentru realizarea investitiei „Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satul Movileni, apartinator Comunei Movileni, Judetul Galati

 • HCL NR.36 DIN 24.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

 • HCL NR.35 DIN 24.10.2019 privind aprobarea Studiului dc fezabititate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de rentabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"

 • HCL NR.34 DIN 24.10.2019 privind modificarea Hotararii nr. 10/21.04.2017, privind modificarca Hotaririi nr.9/18.07.2016 pentru aprobarea Proiectului si Acordului de parteneriat pentru realizarea in comun a obiectivului dc investitie „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti- Movileni- Barcea "

 • HCL NR.33 DIN 24.10.2019 privind Revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Movileni

 • HCL NR.32 DIN 24.10.2019 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Movileni , judetul Galati

 • HCL NR.31 DIN 19.09.2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 2035 mp teren neproductiv situat in extravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.30 DIN 19.09.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

 • HCL NR.29 DIN 22.08.2019 privind constituirea dreptului de acces pe domeniul public in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, in favoarea S.C. RCS&RDS S.A.

 • HCL NR.28 DIN 18.07.2019 privind privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Movileni si a unor suprafeţe de teren situate in intravilanul Comunei Movileni, Judeţul Galaţi, neatribuite de Comisia Locala de Fond Funciar

 • HCL NR.27 DIN 18.07.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

 • HCL NR.26 DIN 18.07.2019 privind aprobarea plaţii din bugetul local al Unităţii Administrativ-Tmtoriale Comuna Movileni a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi pentru anul 2019

 • HCL NR.25 DIN 18.07.2019 privind acordarea de premii pentru performanta la concursuri si festivaluri de folclor si tradiţii populare naţionale si judeţene

 • HCL NR.24 27.06.2019 DIN privind aprobarea trecerii in domeniul privat al Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Movileni si a unor suprafeţe de teren situate in intravilanul Comunei Movileni, Judeţul Galaţi, neatribuite de Comisia Locala de Fond Funciar;

 • HCL NR.23 DIN 30.05.2019 privind aprobarea participarii UAT com. Movileni la proiectul POCU "Servicii integrate destinate comunitatilor din GAL Siretul Verde", cod proiect MySMIS124793 in cadrul apelului POCU/303/5/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20 000 locuitori prin implementarea de masuri/operatii integrate in contextul mecanismului de DLRC

 • HCL NR.22 DIN 30.05.2019 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Galati, in perioada 2014-2020

 • HCL NR.21 DIN 23.05.2019 privind aprobarea contului de inchidere a excedentului bugetar pentru anul2018

 • HCL NR.20 DIN 23.05.2019 privind indreptarea erorilor materiale si completarea HCL nr.37/01.11.2018 pentru predara amplasamentului destinat costruirii Camin Cultural in com. Movileni, jud. Galati, catre M.D.R.A.P, prin Compania Nationala de Investitii care va realiza investitia

 • HCL NR.19 DIN 18.04.2019 privind aprobarea proiectelor si manifestarilor social-culturale pentru anul 2019

 • HCL NR.18 DIN 18.04.2019 privind aprobarea buhetului local pentru anul 2019

 • HCL NR.17 DIN 18.04.2019 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.2/04.01.2019 pentru constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

 • HCL NR.16 DIN 18.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 • HCL NR.15 DIN 04.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei "Modernizare strazi in com. Movileni, jud. Galati" in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

 • HCL NR.14 DIN 28.03.2019 privind aprobarea normativelor proprii de cheltueli pentru C.L., serviciile publice subordonate acestuia si Primaria com. Movileni, pentru anul 2019

 • HCL NR.13 DIN 28.03.2019 privind validarea mandatului de consilier local al dl. Vaida Gheorghe din lista de supleanti ai Partidului Alianta Democratilor si Liberalilor la alegerile locale din data de 05.06.2016

 • HCL NR.12 DIN 28.02.2019 privind neasumarea de catre com. Movileni, jud. Galati, a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

 • HCL NR.11 DIN 17.01.2019 privind mentinerea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 aprobata prin H.C.L. nr.4/25.01.2018 pentru organizarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 pentru unitatile de invatamant de stat de pe raza U.A.T. com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.10 DIN 17.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in jud. Galati

 • HCL NR.9 DIN 17.01.2019 privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.8 DIN 17.01.2019 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.7 DIN 17.01.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune pemtru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul U.A.T. com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.6 DIN 17.01.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020 la nivelul U.A.T. com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.5 DIN 17.01.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului com. Movileni

 • HCL NR.4 DIN 17.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului ded specialitate al Primarului com. Movileni si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al com. Movileni pentru 2019

 • HCL NR.3 DIN 04.01.2019 privind aprobarea realizarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Construire canalizatie pentru retea de telecomunicatii" de catre SC RCS&RDS SA pe domeniul public

 • HCL NR.2 DIN 04.01.2019 privind constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

 • HCL NR.1 DIN 04.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018

 • - 2018 -

 • HCL NR.42 DIN 20.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.41 DIN 20.12.2018 privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare cu grad de uzura avansat sau cu durata normala de utilizare consumata din domeniul privat al com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.40 DIN 20.12.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul com. Movileni, jud. Galati, pentru anul 2019

 • HCL NR.39 DIN 29.11.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.38 DIN 29.11.2018 privind alocarea sumei de 10 000 lei din bugetul local al com. Movileni, pentru organizarea pomului de iarna pentru copii institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, ce functioneaza in com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.37 DIN 01.11.2018 privind predarea amplasamentului destinat construirii Camin Cultural in com. Movileni, jud. Galati, catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fodurilor Europene<, prin Compania Nationala de Investitii care va realiza investitia

 • HCL NR.36 DIN 01.11.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.35 DIN 25.10.2018 privind aprobarea initiere obiectiv "Infiintare distributir gaze naturale com. Movileni, jud. Galati"

 • HCL NR.34 DIN 25.10.2018 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole la nivelul U.A.T. com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.33 DIN 25.10.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.32 DIN 27.09.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de teren agricol 0,90 ha situata in extravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.31 DIN 27.09.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.30 DIN 23.08.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.29 DIN 13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.28 DIN 26.07.2018 privind aprobarea de plati din bugetul local al U.A.T. com. Movileni a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati pentru anul 2018

 • HCL NR.27 DIN 26.07.2018 privind acordarea de premii pentru performanta la concursuri si festivaluri de folclor si traditii populare nationale si judetene

 • HCL NR.26 DIN 26.07.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.25 DIN 21.06.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

 • HCL NR.24 DIN 21.06.2018 privind desfiintare si radiere imobil " Magazie OGA" din inventarul bunurilir imobile apartinand domeniului privat al UAT com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.23 DIN 21.06.2018 privind schimbare destinatie din Sala Camin Cultural in Sala de Lectura a Bibliotecii apartinand aceluias imobiul Cladire Cultura din domeniul public al UAT com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.22 DIN 21.06.2018 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.21 DIN 31.05.2018 privind asocierea UAT com. Movileni,jud. Galati cu UAT com. Matca din jud. Galati in vederea acceptarii com. Matca la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV" Galati

 • HCL NR.19 DIN 31.05.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2017

 • HCL NR.18 DIN 31.05.2018 privind Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul UAT com . Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.17 DIN 31.05.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public a UAT com. Movileni a unor suprafete de teren situate in intravilanul com . Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.16 DIN 31.05.2018 privind aprobarea trecerii in privat a UAT com. Movileni a unor suprafete de teren situate in intravilanul com . Movileni, jud. Galati neatribuite de Comisi Locala de Fond Funciar

 • HCL NR.15 DIN 24.05.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.36/17.08.2017 pentru instrumentarea Proiectului "Dotare cu utilaj Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta al com. Movileni, jud. Galati 2014-2020, Axa Leader masura M6/6B - Dezvoltarea spatiului rural din SDL GAL Siretul Verde" prin PNDR

 • HCL NR.14 DIN 26.04.2018 privind participarea U.A.T. com. Movileni la Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 5, prioritatea de investitii 9i.v. "Servicii Integrate destinate comunitatilor din GAL Siretul Verde"

 • HCL NR.13 DIN 26.04.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru 2019

 • HCL NR.12 DIN 26.04.2018 privind aprobarea proiectelor si manifestarilor pentru aniversarea Centenarului Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri

 • HCL NR.11 DIN 26.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 • HCL NR.10 DIN 26.04.2018 privind stabilirea categoriilor de persoane beneficiare si a ajutoarelor financiare acordate in vederea depasirii unor situatii de dificultate care pot duce la marginalizare si excluziune sociala

 • HCL NR.9 DIN 29.03.2018 privind modificarea H.C.L. nr.18/28_04_2017 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 • HCL NR.8 DIN 15.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 2/05.01.2018 pentru constituirea si utilizarea excedentului bugetului local com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.7 DIN 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

 • HCL NR.6 DIN 25.01.2018 privind aprobarea inchiderii, prin licitatie publica, a suprafetiei de 6133 mp teren neproductiv situat in extravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.5 DIN 25.01.2018 privind aprobarea normativelor propriide cheltueli pentru Consiliul Local serviciile publice subordonate acestuia si Primaria com. Movileni, pentru anul 2018

 • HCL NR.4 DIN 25.01.2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 pentru unitatile de invatamant de stat de pe raza U.A.T. a com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR.3 DIN 25.01.2018 privind aprobarea achizitiei de servicii asistenta si reprezentarea conform contractului de sistenta juridica GL/0090277

 • HCL NR.2 DIN 05.01.2018 privind constituirea si utilizarea excedentului bugetar

 • HCL NR.1 DIN 05.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017

 • - 2017 -

 • HCL NR. 68 DIN 14.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Movileni si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al com. Movileni pentru anul 2018

 • HCL NR. 67 DIN 14.12.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul com. Movileni, jud. Galati pentru anul 2018

 • HCL NR. 66 DIN 14.12.2017 privind confirmarea transferului in inventarul mijloacelor fixe a mijlocului de transport Duster-Laureate de la capitolului bugetar 61.05.00 - Protectie Civila la capitolul bugetar 51.01.02 - Autoritati publice

 • HCL NR. 65 DIN 14.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 64 DIN 14.12.2017 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 63 DIN 14.12.2017 privind aprobarea platii din bugetul local al U.A.T. com. Movileni a cotizatiei de memebru al Asocoeatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati, pentru anul 2017

 • HCL NR. 62 DIN 14.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 201

 • HCL NR. 61 DIN 23.11.2017 privind aprobarea punerii la dispozitie cu titlul gratuit suprafata de 268 mp si instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana su supraterana cu titlu gratuit pentru suprafata de 1062 mp pe toata durata de viata a capacitatilor energetice LEA 20 KV in favoarea SDEE MUNTENIA NORD SA SDEE GALATI, in cederea realizarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Extindere retele electrice in loc. Movileni, jud. Galati -Strada Bradului"

 • HCL NR. 60 DIN 23.11.2017 privind aprobarea punerii la dispozitie cu titlul gratuit suprafata de 19 mp si instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana su supraterana cu titlu gratuit pentru suprafata de 2265 mp pe toata durata de viata a capacitatilor energetice LEA 20 KV in favoarea SDEE MUNTENIA NORD SA SDEE GALATI, in cederea realizarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Extindere retele electrice in loc. Movileni, jud. Galati -zona Balta"

 • HCL NR. 59 DIN 23.11.2017 privind aprobarea punerii la dispozitie cu titlul gratuit suprafata de 29 mp si instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana su supraterana cu titlu gratuit pentru suprafata de 3390 mp pe toata durata de viata a capacitatilor energetice LEA 20 KV in favoarea SDEE MUNTENIA NORD SA SDEE GALATI, in cederea realizarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Extindere retele electrice in loc. Movileni, jud. Galati -zona Plop"

 • HCL NR. 58 DIN 23.11.2017 privind aproabarea documentatiei tehnico-economice Proiect Tehnic pentru realizarea investitiei "Extindere retele electrice in loc. Movileni, jud. Galati - strada Bradului"

 • HCL NR. 57 DIN 23.11.2017 privind aproabarea documentatiei tehnico-economice Proiect Tehnic pentru realizarea investitiei "Extindere retele electrice in loc. Movileni, jud. Galati - zona Balta"

 • HCL NR. 56 DIN 23.11.2017 privind aproabarea documentatiei tehnico-economice Proiect Tehnic pentru realizarea investitiei "Extindere retele electrice in loc. Movileni, jud. Galati - zona Plop"

 • HCL NR. 55 DIN 23.11.2017 privind aprobarea trecerii in domeniul privat aal unitatii Administrativ-Teritoriale Com. Movileni a unei suprafete de teren neproductiv situata in extravilanul Com. Movileni, jud. galati neatribuita de Comisia Locala de Fond Funciar

 • HCL NR. 54 DIN 23.11.2017 privind organizarea Comisiei speciale de analiza si verificare a modului indeplinirii masurilor si remedierea deficientelor inscrise in Decizia nr. 19/04.07.2016 a Camerei de Conturi a jud. Galati

 • HCL NR. 53 DIN 23.11.2017 privind alocarea sumei de 10 000 lei din bugetul local al com. Movileni, pentru organizarea pomului de iarna pentru copii institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, ce functioneaza in com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 52 DIN 23.11.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de teren neproductiv situate in extravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 51 DIN 23.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica - faza P.T. pentru obiectivul de investitie "Extindere sediu Primarie Comuna Movileni

 • HCL NR. 50 DIN 23.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica - faza P.T. pentru obiectivul de investitie "Extindere sediu Biblioteca Comuna Movileni"

 • HCL NR. 49 DIN 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

 • HCL NR. 48 DIN 26.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului com. Movileni, jud, Galati

 • HCL NR. 47 DIN 26.10.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de teren agricol situate in intravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 46 DIN 26.10.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de teren agricol situate in extravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 45 DIN 26.10.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pasuni situate in extravilanul com. Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 44 DIN 28.09.2017 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al UAT com. Movileni a unor suprafete de teren din Lunca Siretului neatribuite de Comisia Locala de Fond Funciar

 • HCL NR. 43 DIN 28.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica rezultata din DALI, pentru obiectivul de investitie "Extindere sediu Primarie com. Movileni"

 • HCL NR. 42 DIN 28.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica rezultata din DALI, pentru obiectivul de investitie "Extindere sediu Biblioteca com. Movileni"

 • HCL NR. 41 DIN 28.09.2017 privind rectifcarea bugetului local pe anul 2017

 • HCL NR. 40 DIN 28.09.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 4/20.03.2017 pentru constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

 • HCL NR. 39 DIN 17.08.2017 privind rectifcarea bugetului local pe anul 2017

 • HCL NR. 38 DIN 17.08.2017 privind acordarea de premii pentru performanta la concursuri si festivaluri de folclor si traditii populare nationale si judetene.

 • HCL NR. 36 DIN 17.08.2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com. Movileni

 • HCL NR. 36 DIN 17.08.2017 privind instrumentarea Proiectului "Dotare cu utilaj Serviciu Public Volunttar pentru Situatiile de Urgenta al Com. Movileni, jud. Galati" prin Programul National de Dezvoltare rurala 2014-2020, Axa Leader masura M6/6B - Dezvoltarea spatiului rural din SDL GAL Siretul Verde

 • HCL NR. 35 DIN 27.07.2017 privind Modificarea regulamentului de organizare si functionarea Consiliului Local Al Com. Movileni, jud. Galati, aprobat prin HCL nr. 13/22_07_2016

 • HCL NR. 34 DIN 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movileni si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Al Com. Movileni pentru anul 2017

 • HCL NR. 33 DIN 27.07.2017 privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ-Teritoriale Com.Grivita la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

 • HCL NR. 32 DIN 27.07.2017 privind actualizarea Statutului Unitatii Administrativ-Teritoriale Com. Movileni, Jud. Galati

 • HCL NR. 31 DIN 27.07.2017 privind rectifcarea bugetului local pe anul 2017

 • HCL NR. 30 DIN 22.06.2017 privind rectifcarea bugetului local pe anul 2017

 • HCL NR. 29 DIN 22.06.2017 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al com. Movileni, jud. Galati" post mortem Preotul-PoetAlexei Mateevici din Basarabia

 • HCL NR. 28 DIN 22.06.2017 privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al com. Movileni, jud. Galati"

 • HCL NR. 27 DIN 22.06.2017 privind modifcarea ci completarea HCL 13/28.04.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor de sub constructiile zootehnice ale fostului C.A.P. Movileni

 • HCL NR. 26 DIN 26.05.2017 privind rectifcarea bugetului local pe anul 2017

 • HCL NR. 25 DIN 26.05.2017 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pentru anul 2016
 • HCL NR. 24 DIN 26.05.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru realizarea investitiei "Extinderea retele electrice abonati loc. Movileni, jud. Galati, - strada Bradului"

 • HCL NR. 23 DIN 26.05.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru realizarea investitiei "Extinderea retele electrice abonati loc. Movileni, jud. Galati, - zona Balta"

 • HCL NR. 22 DIN 26.05.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru realizarea investitiei "Extinderea retele electrice abonati loc. Movileni, jud. Galati, - zona Plop"

 • HCL NR. 21 DIN 26.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanisstic Zonal Regulamentul Local De Urbanism pentru investitia "Extinderea retele electrice abonati si iluminat public loc. Movileni, jud. Galati, - strada Bradului"

 • HCL NR. 20 DIN 26.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanisstic Zonal Regulamentul Local De Urbanism pentru investitia "Extinderea retele electrice abonati si iluminat public loc. Movileni, jud. Galati, - zona Balta"

 • HCL NR. 19 DIN 26.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanisstic Zonal Regulamentul Local De Urbanism pentru investitia "Extinderea retele electrice abonati si iluminat public loc. Movileni, jud. Galati, - zona Plop".

 • HCL NR. 18 DIN 28.04.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 • HCL NR. 17 DIN 28.04.2017 privind modoficarea HCL 36/29.11.2016 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

 • HCL NR. 16 DIN 28.04.2017 privind aprobarea cofinantarii Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020

 • HCL NR. 15 DIN 28.04.2017 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020

 • HCL NR. 14 DIN 28.04.2017 privind modificarea HCL nr.33/28.10.2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si al Indicatorilor Tehnico-economici aferenti Proiectului de investitii "Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020"

 • HCL NR. 13 DIN 28.04.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor de sub constructiile zootehnice ale fostului C.A.P. Movileni

 • HCL NR. 12 DIN 21.04.2017 privind aprobarea de servicii asistenta si reprezentare conform contractului de asistenta juri

 • HCL NR. 11 DIN 21.04.2017 privind aprobarea, in calitate de partener, a noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modfificarii cotei TVA rezultati din DALI, pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea"

 • HCL NR. 10 DIN 21.04.2017 privind modficarea H.C.L. nr.9/18.07.2016 pentru aprobarea Proiectului si Acordului de parteneriat pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea"

 • HCL NR. 09 DIN 31.03.2017 privind aprobarea gestionarii serviciului de salubrizare a com. Movileni prin achizitie directa de servicii in conditiile legii achizitiilor publice pana la elaborarea de noi proceduri de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

 • HCL NR. 08 DIN 31.03.2017 privind aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de salubrizare in beneficiul intregii comunitati locale

 • HCL NR. 07 DIN 31.03.2017 privind aprobarea rezilierii prin acordul partilor a contractului nr.7334/21.12.2010 pentru delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al Com. Movileni incheiat cu operatorul S.C. COSMESIRET S.R.L. Cosmesti

 • HCL NR. 06 DIN 31.01.2014 privind trecerea in domeniul privat al UAT com. Movileni a unor suprafete de teren din Lunca Siretului neatribuite de Comisia Locala de Fond Funciar

 • -->
 • HCL NR. 05 DIN 20.03.2017 privind desemnarea reprezentantului C.L. al Com. Movileni in C.A. al Sc. Gimnaziale. "Alexei Mateevici" Movileni, jud. Galati

 • HCL NR. 04 DIN 20.03.2017 privind mofificarea si completarea H.C.L. nr.12/20.01.2017 pentru constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

 • HCL NR. 03 DIN 20.03.2017 privind aprobarea_bugetului local, pe anul 2017

 • HCL NR. 02 DIN 26.01.2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltueli pentu C.L. serviciile publice subordonate acestuia si Primaria Com. Movileni, pentru anul 2017

 • HCL NR. 01 DIN 26.01.2017 privind constiruirea si utilizarea excedentului bugetului local

 • - 2016 -

 • 30.12.2016 - HCL NR. 40 DIN 22.12.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul com. Movileni, jud. Galati pentru anul 2017; document publicat la data de 30.12.2016 ora 14.22***

 • 30.12.2016 - HCL NR. 39 DIN 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 30.12.2016 ora 14.22***

 • 20.12.2016 - HCL NR. 38 DIN 29.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 20.12.2016 ora 14.31***

 • 20.12.2016 - HCL NR. 37 DIN 29.11.2016 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Movileni, pentru organizarea pomului de iarna pentru copii institutiilor de din invatamantul preuniversitar ce functioneaza in com. Movileni, jud. Galati; document publicat la data de 20.12.2016 ora 14.31***

 • 20.12.2016 - HCL NR. 36 DIN 29.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 20.12.2016 ora 14.31***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 35 DIN 14.11.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii de asistenta si reprezentare conform contractului de asiatenta juridica GL/0051131; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 34 DIN 14.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 33 DIN 28.10.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-economici aferenti Proiectului de investitii "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020"; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 32 DIN 28.10.2016 privind aprobarea Master Planu-ului actualizat si a Listei prioritare de investitii 2014-2020; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 31 DIN 28.10.2016 privind punerea la dispozitia "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru reabilitarea si construirea obiectivelor de investitii ampasate pe strazile U.A.T. Com. Movileni; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 30 DIN 28.10.2016 privind punerea la dispozitia "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru reabilitarea si construirea obiectivelor de investitii aferente acestuia; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 29 DIN 28.10.2016 privind acceptarea aderarii Comunei Matca la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV" Galati; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 29.11.2016 - HCL NR. 28 DIN 20.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 29.11.2016 ora 15.44***

 • 30.10.2016 - HCL NR. 27 DIN 30.09.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii asistenta si reprezentare conform contractului de asistenta juridica GL/0051124; document publicat la data de 30.10.2016 ora 14.03***

 • 30.10.2016 - HCL NR. 26 DIN 30.09.2016 privind punerea la dispozitie cu titlul gratuit suprafata de 0,8 mp si instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana cu titlul gratuit pentru suprafata de 22 mp pe toata durata de viata a capacitatilor energetice in favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE - MUNTENIA NORD SA- SDEE GALATI, in vederea executarii lucrarilor de alimentare cu energie electrica pentru utilizatorul Radu Gabriel-Florin; document publicat la data de 30.10.2016 ora 14.03***

 • 30.10.2016 - HCL NR. 25 DIN 30.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 30.10.2016 ora 14.03***

 • 18.10.2016 - HCL NR. 24 DIN 14.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; document publicat la data de 18.10.2016 ora 18.24***

 • 18.10.2016 - HCL NR. 20 DIN 02.09.2016 privind aprobarea majorarii tarifului Serviciului Public de salubrizare al com. Movileni, jud. Galati, delegat prin Contractul de delegare nr. 7334/21.12.2010 catre operatorul S.C. COSMESIRET S.R.L. Cosmesti; document publicat la data de 18.10.2016 ora 18.24***

 • 18.10.2016 - HCL NR. 14 DIN 14.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Com. Movileni in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Alexei Mateevici" Movileni, jud. Galati; document publicat la data de 18.10.2016 ora 18.24***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 13 DIN 22.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Movileni, jud. Galati; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.31***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 12 DIN 18.07.2016 privind clasificarea unui drum neclasificat de interes local - Drum Comunal DC 61; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.28***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 11 DIN 18.07.2016 privind modificarea HCL nr. 30/31.10.2013 pentru aprobarea cofinantarii proiectului de investitii 'Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Jud. Galati in perioada 2014-2020'; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.25***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 10 DIN 18.07.2016 privind aprobarea in calitate de partener, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie de Avizare Lucrari de Interventie) pentru obiectivul de investitie 'Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de trensport regional pe traseul Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea'; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.21***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 9 DIN 18.07.2016 privind aprobarea Proiectului si Acordului de parteneriat pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie 'Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de trensport regional pe traseul Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea'; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.20***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 8 DIN 18.07.2016 privind desemnarea repezentantului Comunei Movileni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'Serviciul Regional Apa Galati' Galati si acordarea unui mandat special; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.17***

 • 06.10.2016 - HCL NR. 7 DIN 18.07.2016 privind desemnarea Domnului Marian Moisa, Primar al Comunei Movileni, ca reprezentant al Comunei Movileni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECOSERV' Galati; document publicat la data de 06.10.2016 ora 11.15***

 • 13.07.2016 - HCL NR. 6 DIN 24.06.2016 privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ar comunei Movileni jud. GALATI; document publicat la data de 13.07.2016 ora 14.03***

 • 13.07.2016 - HCL NR. 5 DIN 24.06.2016 privind alegerea viceprimarurui comunei Movileni, judetur Galati; document publicat la data de 13.07.2016 ora 14.03***

 • 13.07.2016 - HCL NR. 4 DIN 24.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta; document publicat la data de 13.07.2016 ora 14.03***

 • 13.07.2016 - HCL NR. 3 DIN 24.06.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al com. Movileni, jud. GALATI; document publicat la data de 13.07.2016 ora 14.03***

 • 13.07.2016 - HCL NR. 2 DIN 24.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri declarati alesi la alegerile locale din data de 05/06/2016, com. Movileni, jud. GALATI; document publicat la data de 13.07.2016 ora 14.03***

 • 13.07.2016 - HCL NR. 1 DIN 24.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilieri declarati alesi la alegerile locale din data de 05/06/2016, com. Movileni, jud. GALATI; document publicat la data de 13.07.2016 ora 14.03***

 • HOTARAREA NR. 13 DIN DATA DE 25.04.2016 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2015

 • HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 25.04.2016 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIEI DE SERVICII ASISTENTA SI REPREZENTARE CONFORM CONTRACTULUI DE ASISTENTA JURIDICA GL/0069797

 • HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 31.03.2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

 • 09.04.2016 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 25.02.2016 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 LA DATA DE 25.02.2016, COM. MOVILENI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 09.04.2015. 12.16***

 • 09.04.2016 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 25.02.2016 PRIVIND STABILIREA MODALITATII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA DIN COM. MOVILENI, JUD. GALATI *** document publicat la data de 09.04.2015. 12.14***

 • HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 01.02.2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE 2017

 • 27.01.2016 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 21.01.2016 PRIVIND APROBAREA ADERARII UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MOVILENI LA TERITORIUL ELIGIBIL AL PARTENERIATULUI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA SIRETUL VERDE SI SEMNAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT *** document publicat la data de 27.01.2016. 18.10***

 • 27.01.2016 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 21.01.2016 PRIVIND APROBAREA REPREZENTARII UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MOVILENI IN ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE SI STABILIREA COTIZATIEI PENTRU ANUL 2016 *** document publicat la data de 27.01.2016. 18.10***

 • 27.01.2016 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 21.01.2016 PRIVIND COMPLETARE SI RECTIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NNNR.30/19.11.2015,PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016 *** document publicat la data de 27.01.2016. 18.10***

 • 27.01.2016 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 21.01.2016 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 *** document publicat la data de 27.01.2016. 18.10***

 • 08.01.2016 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 08.01.2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MOVILENI

 • 08.01.2016 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 08.01.2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MOVILENI, JUD. GALATI

 • 08.01.2016 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 08.01.2016 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015

 • - 2015 -

 • 30.12.2015 - HOTARAREA NR. 34 DIN DATA DE 15.12.2015 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 *** document publicat la data de 30.12.2015. ora 13.38***

 • 30.12.2015 - HOTARAREA NR. 34 DIN DATA DE 15.12.2015 PRIVIND APROBAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA BISERICA PAROHIALA "SFINTII VOIEVOZI" MOVILENII DE SUS *** document publicat la data de 30.12.2015. ora 13.25***

 • 30.12.2015 - HOTARAREA NR. 33 DIN DATA DE 15.12.2015 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERS LOCAL PENTRU ANUL 2016 *** document publicat la data de 30.12.2015. ora 13.21***

 • 8.12.2015 - HOTARAREA NR. 31 DIN DATA DE 19.11.2015 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 20.11.2015 *** document publicat la data de 8.12.2015. ora 10.56 AM ***

 • 8.12.2015 - HOTARAREA NR. 30 DIN DATA DE 19.11.2015 PRIVIND APROBAREA TABLOULUI TAXELOR SI IMPOZITE APLICABILE PENTRU ANUL 2016 PENTRU COMUNA MOVILENI *** document publicat la data de 8.12.2015. ora 10.49 AM ***

 • - 2013 -

 • 11.06.2013 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 30.05.2013 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII "ALEXEI MATEEVICI" SCOLII GIMNAZIALE DIN COM. MOVILENI, JUD. GALATI

 • 10.06.2013 - HOTARAREA NR. 14 DIN DATA DE 30.05.2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2012.

 • 10.05.2013 - HOTARAREA NR. 13 DIN DATA DE 18.04.2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013

 • 28.04.2013 - HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 25.03.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. MOVILENI, JUD. GALATI PE ANUL 2013
 • 28.04.2013 - ANEXA LA HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 25.03.2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. MOVILENI, JUD. GALATI PE ANUL 2013

 • 10.04.2013 - HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND MENTINEREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2013-2014 LA NIVELUL COM. MOVILENI, JUD. GALATI

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND STABILIREA OBLIGATIILOR SI RASPUNDERILOR CARE REVIN AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI SI CETATENILOR PENTRU BUNA GOSPODARIRE A COM. MOVILENI, JUD. GALATI SI REGIMUL SUBVENTIILOR.

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE MOVILENI, JUD. GALATI.

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII UNITATII DE INVATAMANT DE STAT DIN COM. MOVILENI, JUD. GALATI.

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND ACCEPTAREA ADERARII COM. SMARDAN LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI".

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ACIONARILOR S.C. APA CANAL S.A. GALATI.

 • 20.02.2013 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 24.01.2013 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR LOCAL.

 • 20.02.2013 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 24.01.2013 PRIVIND REDUCEREA NIVELURILOR VALORILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE DE HCL NR. 3 DIN 24.01.2013 INDEXATE CONFORM HG 1309/2012, PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILEAPLICABILE INCEPAND CU ANUL 2013, PENTRU ANUL FISCAL 2013.

 • 18.01.2013 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 18.01.2013 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR. 20 DIN 25.10.2012, PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2013.

 • 18.01.2013 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 18.01.2013 PRIVIND REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. APA CANAL S.A. GALATI.

 • 18.01.2013 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 18.01.2013 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2012. • - 2012 -

 • 28.12.2012 - HOTARAREA NR. 25 DIN DATA DE 17.12.2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2013.

 • 28.12.2012 - HOTARAREA NR. 24 DIN DATA DE 17.12.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

 • 21.12.2012 - HOTARAREA NR. 23 DIN DATA DE 22.11.2012 PRIVIND APROBAREA INCHEIERIIACORDULUI DE COOPERARE INTRE FILIALA JUDETEANA GALATI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA SI COMUNA MOVILENI, JUD. GALATI, PENTRU AORGANIZAREA SI AXERCITAREA ACTIVITATII DE REGISTRU AGRICOL SI FOND FUNCIAR.

 • 21.12.2012 - HOTARAREA NR. 22 DIN DATA DE 22.11.2012 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6000 DE EI DIN BUGETUL LOCAL AL COM. MOVILENI, PENTRU ORGANIZAREA POMULUI DE IARNA - INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT, CE FUNCTIOANEAZA IN COM. MOVILENI.

 • 21.12.2012 - HOTARAREA NR. 21 DIN DATA DE 22.11.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

 • 26.10.2012 - HOTARAREA NR. 19 DIN DATA DE 27.09.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 18 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A SUPRAFETELOR DE PASUNE.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 17 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND DESFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE INTRETINERE SI GOSPODARIRE DRUMURI COMUNALE AL COM. MOVILENI, JUDETUL GALATI.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 16 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA PT SI DE) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE DC 62 KM 8+350=KM 9+100 - COM. MOVILENI, JUDETUL GALATI".

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI TUDOSE MARICEL CA REPREZENTANT AL COMUNEI MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIETIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV" GALATI.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 14 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE DC 62 KM 8+350=KM 9+100 - COM. MOVILENI, JUDETUL GALATI"

 • 02.08.2012 - HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 36/20.12.2011

 • 02.08.2012 - HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI, JUD. GALATI.

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI".

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI RADU SANDEL

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI MANDEA IONEL

 • 06.07.2012 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATEALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVIELNI, JUD. GALATI

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 10.06.2012.

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 10.06.2012.

 • 02.06.2012 - HOTARAREA NR. 19 DIN DATA DE 10.05.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 15.05.2012 - HOTARAREA NR. 18 DIN DATA DE 26.04.2012 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETARPE ANUL 2011

 • 15.05.2012 - HOTARAREA NR. 17 DIN DATA DE 26.04.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 16 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 1028 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE MICROFERMA PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA P.T. SI D.E.) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE CURTI ZONA IV - COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 14 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 2500 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE MICROFERMA PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 13 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA SUPRAFETEI DE PASUNE UTILIZATA DE CONSILIUL LOCAL MOVILENI, JUD. GALATI PENTRU CARE VA DEPUNE CERERE DE PLATA LA AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTII PENTRU AGRICULTURA

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE CURTI ZONA IV - COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 02.03.2012 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 23.02.2012 PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE CATRE OPERATORUL REGIONAL S.C. APA CANAL S.A., APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A REGULAMENTULUI, CONSOLIDATE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE, APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

 • 02.03.2012 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 23.02.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 47 HA PASUNE AFLATA IN PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA PRECERII DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COM. MOVILENI A SUPRAFETEI DE 7,5881 HA PASUNE SITUATA IN EXTRAVILANUL COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 3631 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE MICROFERMA PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI DESFASURARE ACTIVITATE DE CRESTERE A ALBINELOR"

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 21401 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE STATIE DE SORTARE SI SPALARE AGREGATE MINERALE DE RAU (PIETRIS SI NISIP)"

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 4338 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE PISCICOLA SI CRESTEREA ALBINELOR"

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012, A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PA ANUL 2012

 • 22.01.2012 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 12.01.2012 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2011

 • - 2011 -

 • 30.12.2011 - HOTARAREA NR. 39 DIN DATA DE 27.12.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 38 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2012-2013 LA NIVELUL COMUNEI MOVILENI

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 37 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTRES LOCAL PENTRU ANUL 2012

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 36 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2012

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 35 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 17.12.2011 - HOTARAREA NR. 34 DIN DATA DE 08.12.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 03.12.2011 - HOTARAREA NR. 33 DIN DATA DE 24.11.2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012

 • 03.12.2011 - HOTARAREA NR. 32 DIN DATA DE 24.11.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 22.11.2011 - PROIECT DE HOTARARE DIN DATA DE 24.11.2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2012

 • 15.11.2011 - HOTARAREA NR. 29 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA PT+DE) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA III KM 1+000=KM2+250 COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 12.11.2011 - HOTARAREA NR. 28 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE ELECTRICE ABONATI SI ILUMINAT PUBLIC ZONA PLOP SI ZONA BALTA, COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 11.11.2011 - HOTARAREA NR. 27 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA III KM 1+000=KM2+250 COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 05.11.2011 - HOTARAREA NR. 26 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 25.10.2011 - HOTARAREA NR. 25 DIN DATA DE 22.09.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 12.09.2011 - HOTARAREA NR. 24 DIN DATA DE 24.08.2011 PRIVIND ASOCIEREA COM. MOVILENI CU U.A.T. DIN JUDET IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV" GALATI

 • 30.08.2011 - HOTARAREA NR. 23 DIN DATA DE 24.08.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 11.07.2011 - HOTARAREA NR. 22 DIN DATA DE 22.06.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 18 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA P.T. SI D.D.E.) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA II - COMUNA MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 17 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MOVILENI, JUDETUL GALATI SI CU UNITATILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DI JUDET, IN VEDEREA ADERARII LA ASOCIATIA INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI"

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 16 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA II - COMUNA MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2010

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 01.04.2011 - HOTARAREA NR. 9 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCALPE ANUL 2011

 • 01.04.2011 - ANEXA LA HOTARAREA NR. 9 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCALPE ANUL 2011

 • 12.02.2011 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 27.01.2011 PRIVIND APROBAREA REGLAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MOVILEN, JUD. GALATI

 • 10.03.2011 - SITUATII FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2010

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 6 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2011

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 5 PRIVIND STABILIREA VENITURILOR POTENTIALE CE SE POT OBTINE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPASESC CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII LA NIVELUL COMUNEI MOVILENI

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 4 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 3 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE LOCAL PE ANUL 2011, A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, PE ANUL 2011

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 2 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 1 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "REABILITAREA SI MODERNIZARE ULITE SATESTI - COMUNA MOVILENIM JUD. GALATI" • - 2008 -

 • 25.09.2008 - HOTARARE NR. 19 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 2191/01.10.2003 PENTRU SUPRAFATA DE 1 HA TEREN NEPRODUCTIV

 • 25.09.2008 - HOTARARE NR. 18 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 31/26.10.2007

 • 25.09.2008 - HOTARARE NR. 17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BIROULUI DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE DE FINANTARE INTERNATIONALA INFIINTAT PRIN ASOCIEREA COMUNELOR MOVILENI, BARCEA, DRAGANESTI, UMBRARESTI SI IVESTI IN VEDEREA PROMOVARII APLICARII STRATEGIILOR DE MANAGEMENT DE PROIECT LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE LOCALE

 • 28.08.2008 - HOTARARE NR. 16 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

 • 28.08.2008 - HOTARARE NR. 15 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE ASOCIERE INTRE COMUNELE MOVILENI, BARCEA, DRAGANESTI, UMBRARESTI SI IVESTI IN VEDEREA PROMOVARII APLICARII STRATEGIILOR DE MANAGEMENT DE PROIECT LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE LOCALE

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 14 PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE IN CADRUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 13 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL T5/P13

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 12 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI DAVID ANICA

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI MANDEA IONEL

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 10 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI AL STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOVILENI PENTRU ANUL 2008"

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 9 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII - "MODERNIZARE ULITE - COMUNA MOVILENI"

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 8 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2009 PENTRU COMUNEI MOVILENI

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 7 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILENI

 • 19.06.2008 - HOTARARE NR. 5 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MOVILENI

 • 19.06.2008 - HOTARARE NR. 3 PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI

 • 19.06.2008 - HOTARARE NR. 2 PRIVIND VALIDAREA CONSILIERILOR LOCALI ALESI PENTRU MANDATUL 2008-2012

 • 29.04.2008 - HOTARARE NR. 11 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2007

 • 29.04.2008 - HOTARARE NR. 10 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

 • 27.03.2008 - HOTARARE NR. 9 PRIVIND ANIVERSAREA CUPLURILOR DIN COMUNA MOVILENI CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE LA CASATORIE

 • 27.03.2008 - HOTARARE NR. 8 PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE PASUNAT PE ANUL 2008 PENTRU BOVINE, OVINE SI CAPRINE; STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND GOSPODARIREA SI EXPLOATAREA PASUNII COMUNALE

 • 27.03.2008 - HOTARARE NR. 7 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 1009 DIN 27.04.2006 PENTRU SUPRAFATA DE 1800 MP TEREN ARABIL

 • 28.02.2008 - HOTARARE NR. 6 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI COLECTIV / CONTR